Contact Us
Want to advertise here? Contact us today to begin

Rechter h. Westenberg is een crimineel

Discussion in 'Dutch' started by thedogsbollox, Nov 5, 2010.

 1. Als onze rechtstaat er niet in slaagt af te rekenen met het kankergezwel Hans Westenberg zijn we verkocht. Is het game, set and match voor de duistere krachten van de terreur. Voorlopig stevent Westenberg af op een glorieuze en duivelse overwinning. Mon dieu, ayez pitie de moi et de mon pauvre peuple!

  [YOUTUBE]FvkKyl5emoI[/YOUTUBE]
  www.rechterwestenberg.com


  Opstelten zit fout in zaak-Westenberg

  De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, kan zich niet uitlaten over de zaak-Westenberg en de Kalbfleisch-verhoren die donderdag beginnen. Zijn vrouw bekleedt een toppositie binnen de rechterlijke macht en dat geldt ook voor een van zijn dochters. Hiermee krijgt de minister een persoonlijk belang bij de affaires die ons land meer en meer in de greep krijgen. Tevens zet deze belangenverstrengeling van de minister de onafhankelijkheid van de Utrechtse rechters die Westenberg donderdag/vandaag gaan ondervragen nog weer verder onder druk.

  lees verder Chipshol-verhoren:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5568/hysterie-over-beeld-en-geluid.html#more-5568

  Affaire Joris Demmink: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

  www.klokkenluideronline.nl
   
 2. De liegende rechter

  Advocaten kunnen op verzoek aan de rechtbank vragen of de zittingsrechter –die ze ook zelf kunnen uitkiezen- de wederpartij kan intimideren en schofferen, zowel op de zitting als ook via intimiderende telefoontjes. Hiertoe kunnen ze een schriftelijk verzoek indienen dat dan verborgen blijft voor hun wederpartij.

  [YOUTUBE]PlNOAC1qFiU[/YOUTUBE]
   
 3. De aanval op de Staat der Nederlanden en Beatrix geopend

  Onderstaande is een samenvatting van een verweerschrift dat Luuk van Dinter naar de rechtbank van Den Haag heeft verzonden.

  Gefaxt verweerschrift i.v.m. verhinderd zijn op zittingsdatum 27-10-2010

  Geachte Rechter,

  Alvorens mij te richten op argumenten van verweer in de zaak zelf, doe ik er goed aan deze dagvaarding voor de zitting in een breder perspectief te plaatsen.

  *1) Op de eerste plaats dient vastgesteld te worden, dat Uw rechtbank niet bevoegd is over mij te oordelen. De wetten waarop deze Rechtbank zich baseert, zijn geratificeerd door mevr. Beatrix von Amsberg- Lippe Bisterfeld, bewerende bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn. In een WOB verzoek van 15-2 jl. aan het ministerie van Algemene Zaken onder verantwoording van toenmalig premier J.P. Balkenende verzocht ik de premier (omdat het Koningshuis niet WOB plichtig is) mij de documenten en correspondentie toe te zenden, waarin overtuigend bewezen en gestaafd wordt dat mevr. von Amsberg door God bij zijn gratie benoemd is tot Koningin der Nederlanden. De premier gaf op 11-3 jl. toe niet in het bezit van enig document of correspondentie met God te zijn, die de claim van mevr. Von Amsberg kan ondersteunen.

  Daaraan kan toegevoegd worden dat zij evenmin recht maakt op de titel Prinses van Oranje-Nassau. Zoals bekend mag worden verondersteld stierf koning Willem III van Oranje Nassau in 1702 zonder een troonopvolger te hebben. Dus kan zij niet van de bloedlijn van Willem III afstammen. Inzake de bloedlijn van de familie Nassau is het onder geschiedkundigen omstreden of de overgrootmoeder van mevr. von Amsberg, koningin Emma genoemd, wel zwanger was van haar 41 jaar oudere echtgenoot Willem van Nassau. Genoemd wordt de naam van S.M.S. de Ranitz, secretaris van koningin Emma. De moeder van Mevr. von Amsberg, koningin Juliana genoemd, weigerde in 1991 evenals dochter Beatrix door middel van DNA onderzoek het bewijs te leveren inderdaad af te stemmen van de bloedlijn van de familie van Naussau. (Bron: http://blauwbloeddna.blogspot.com/2010/03/blauw-bloed-dna.html)

  Een en ander is uitstekend gedocumenteerd in het boek “Bedrog om de Kroon; het geheim van Beatrix en Juliana”, door Ine Veen, ISBN 9789059119963, wat onlangs verschenen is. Als klap op de vuurpijl verscheen vanochtend, tijdens het schrijven van dit Verweerschrift op een bekende klokkenluiderwebsite (http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5353/in-naam-der-koningin.html#more-5353) het onthullende, met een karrenvracht aan documenten ter bewijslast, nieuwe bewijs van malversaties binnen het “Koningshuis”.

  Hieruit concludeer ik dat mevr. Von Amsberg in strijd met de waarheid een titel en afkomst claimt, alsook een koningschap bij de gratie Gods. Logischerwijs brengt dat met zich mee dat een heel wetstelsel op basis van dit vermeende Koningshuis twijfelachtig wordt en daarmee ook de ambtseed die U als rechter afgelegd hebt.

  *2) Op de tweede plaats stel ik vast dat er door de wetgevende macht een cirkelredenering in het leven geroepen is bij diezelfde ambtseed, waarin U trouw zweer aan het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet, terwijl U
  tegelijkertijd verboden is om diezelfde Grondwet te toetsen. Diezelfde Grondwet die een contradictio in terminus vertoont betreffende art.1 en art. 24 .

  *3) Op de derde plaats verneem ik via de hiervoor al genoemde website Klokkenluideronline.nl dat Uw Rechtbank plaats biedt/heeft plaats geboden heeft aan:

  - De wegens corruptie “weggezonden” rechter H. Westenberg
  - De kindermisbruikende kinderrechter C. Stolk
  - De van machtsmisbruik verdachte inzake Chipsol BV president der rechtbank F. Bakker
  - De in de Deventer moordzaak disfunctionerende super PG H. Brouwer
  - De kindermisbruik toegegeven hebbende Off. van Justitie, J.W. Wabeke
  - De pro-Demmink vonnissende plv. raadsheer, U. v/d Pol
  - De pro-Westenberg zijnde (pers) rechter, E. Numann

  *4) Op de vierde plaats concludeer ik dat het aanzien van de Rechtspraak anno 2010 in zijn algemeen bijzonder geschaad is. Niet alleen door de klucht rondom het proces van Geert Wilders, maar ook door de incompetentie van Justitie in de zaken als de Schiedammer parkmoord, de Deventer moordzaak, de Puttense moordzaak, de zaak Lucia de Berk, de zaak Baybasin, de IRT affaire, etc. Hoogleraar wetenschapsfilosofie en cognitiefilosofie Ton Derksen maakt in zijn boek “Lucia de Berk; reconstructie van een gerechtelijke dwaling” (2006) en “Het OM in de fout” (2008) melding van structurele manco’s bij Justitie, waaronder “het OM spreekt onwaarheid” en “het OM houdt informatie achter”.

  *5) Op de vijfde plaats stel ik vast dat de ministers van Justitie, P.H. Donner en diens opvolger E. Hirsch Ballin NIETS gedaan hebben om de van kindermisbruik verdacht en pedofilie zelfs toegevende S.G. op Justitie, dhr. Joris Demmink te vervolgen, cq. het bewijs van zijn onschuld te leveren. Daarnaast kan vastgesteld worden dat Justitie een potje maakt van de opsporing van bijv. kinderporno. Bron: http://www.sp.nl/justitie/nieuwsber...tand_bij_aanpak_kinderporno_onacceptabel.html . Dat geeft al aan welke prioriteit aan deze ten hemel schreiende zaken gehecht worden, hetgeen niet verbaast als op Klokkenluideronline.nl geregeld melding wordt gemaakt van rechters, officieren van Justitie en advocaten, die zelf ook niet van kinderen af konden blijven.

  *6) Op de zesde plaats stel ik vast dat het Parlement in 2008 en 2009 uit financiële overwegingen, die niets met Justitie of rechtspraak van doen hebben, de sancties op (verkeers)overtredingen stelselmatig verhoogd hebben. Het is voor burgers onverteerbaar om veroordeeld te worden tot hoge boetes, die niet meer in relatie staan tot een eventuele overtreding, maar alles van doen hebben met nationale begrotingstekorten/bezuinigingen.

  *7) Op de zevende plaats stel ik vast dat er feitelijk door de eeuwen en in alle culturen slechts 2 “universele” wetten zijn, te weten:

  1. Gij zult niet doden.
  2. Gij zult niet stelen.

  Gevoegd bij het enige waarmee een mens ter wereld komt, nl. tijd van leven, kan een wetstelsel zeer eenvoudig zijn. Geldelijke sancties zijn in de kern een verlies van levenstijd, omdat de tijd die in arbeid gestoken wordt om een geldelijk inkomen te verschaffen, aangewend moet worden om aan die sanctie te voldoen. De wetstelsels, zoals wij die in Nederland hanteren, zijn zo bijzonder ingewikkeld dat ze in diverse categorieën als strafrecht, bestuursrecht,
  belastingrecht etc. ingediend moeten worden. Zulks is alleen maar mogelijk bij de gratie van een volksvertegenwoordiging die zondigt tegen de universele wetten en d.m.v. extra (bijv. belasting) wetgeving diefstal van levenstijd probeert te legitimeren zonder dat er tegen een der beiden wetten gezondigd is door burgers. Bron: http://www.anarchiel.com/display/de_wetten door Pieter Stuurman.

  *8) Onder argument 7 maakte ik gewag van 2 “universele” wetten, waar omheen ik mijn argument omschreef. Weggevallen is de passage, waarin verwezen werd naar de huidige 2 basale wetten, zoals die in de wereld gebruikt worden: de “Civil Law” en de “Admirality Law”. Deze laatste is in op mijn situatie van toepassing, in die zin dat ik als mens, uit het geboortewater van mijn moeder via haar geboortekanaal, ter wereld gekomen ben als maritiem product. En als dusdanig door mijn ouders, in de persoon van mijn vader, aangegeven ben via de Burgerlijke Stand van mijn geboortestad bij de Staat der Nederlanden, door middel van het Geboortecertificaat.

  In juridische termen ben ik geen mens, maar een maritiem product en van grote waarde voor de Staat der Nederlanden, want daarmee een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen voor de staat door middel van diverse vormen van belasting. Omdat ik als product geen levenloze entiteit ben, maar actief kan zijn in het economisch bestel, is het wenselijk om aan het maritieme product Luuk van Dinter rechten en plichten jegens de Staat toe te kunnen dichten. Dit kan door juridische wetgeving op mij toe te passen, die mij onder brengt in Personen, te weten in Natuurlijk Persoon.

  Mijn Geboortecertificaat is het aanvangspunt van een contract met de Staat der Nederlanden, waaruit rechten en plichten voortvloeien en is aangevraagd door mijn ouders, in de persoon van mijn vader met als ingangsdatum mijn geboortedatum. Ik was in de dagen na mijn geboorte en nog lang daarna, wilsonbekwaam en ook niet bevoegd tot het afsluiten van willekeurig welke overeenkomst met willekeurig welke partij. In juridische zin is een contract een overeenkomst tussen 2 daartoe bevoegde partijen, die zonder dwang, bedrog of dwaling tot stand komt.

  Ik kom dan ook tot de conclusie dat het door mijn ouders voor mij aangegane contract met de Staat der Nederlanden niet geldig is en dat ik geen enkele contractuele verplichting heb ten opzichte van willekeurig welk instituut van de Staat. Waaronder ook de rechtbank te Den Haag. Waarmee nogmaals mijn vaststelling in argument 1 van het Verweerschrift van 25-10 onderstreept wordt dat Uw rechtbank wettelijk niet bevoegd is om mij te dagvaarden, te horen en over mij te oordelen.

  *9) Op de negende plaats, in aanvulling van opmerking nummer 7, zou ik kunnen beargumenteren dat ik niet gedood, noch gestolen heb. Tevens had ik op de in de dagvaarding genoemde dag geen enkel kwaad in de zin; ik was immers als “vredesduif” samen met een Belgische oud-burgemeester Peter Vereecke bij het Internationaal Strafhof (en de volgende dag bij het Europees Parlement in Brussel) om een Aanklacht te deponeren tegen de Staat der Nederlanden, die zich doof houdt voor decennia omtrent misdaden tegen de Nederlandse bevolking (waarover ik in dit verweerschrift niet in detail zal treden, maar die te vinden zijn op http://www.dehoogstetijd.info/download/Case_Orange_10052010_core.pdf ) en welke vervolgens ook gedeponeerd is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

  Ongelukkigerwijs ……..(tekst om privacyredenen weggelaten) ……..en uiteindelijk te sanctioneren met een boete van € 100,-.

  Maar zoals ik in bovengenoemde overwegingen al genoemd heb, kan ik de Rechtbank Den Haag alleen maar als –Niet Bevoegd- kwalificeren en is het dus niet nodig om een verzoek tot seponeren in te dienen. Desalniettemin leek het mij fatsoenshalve gepast U als rechter dit Verweerschrift te doen toekomen en niet zonder bericht van verhindering weg te blijven. En als bovengenoemde overwegingen bij U op (gedeeltelijke) goedkeuring of instemming kunnen rekenen, zou dat alleen maar mooi meegenomen zijn.

  Auteur: Luuk van Dinter
  Bron: http://www.stralingsarm-nederland.org

  :damnhippie:
   
 4. aangifte meineed tegen Westerberg

  http://www.rechterwestenberg.com/000149_Aangifte_meineed_tegen_Mr_J_W_Westenberg r.html

  De PVV heeft een hele belangrijke klokkenluider laten gaan. Mellony van Hemert, wel degelijk gezinstherapeut, wilde een groot kinderporno netwerk bekend maken. Justitie heeft onjuiste informatie over haar verstrekt om haar geloofwaardigheid aan te tasten. Met name OM baas Harm Brouwer heeft een belangrijke rol hierin gespeeld. Ze is monddood gemaakt. Mellony wilde haar politieke functie benutten om deze schurken voor het gerecht te dagen. Ze is alles behalve een leugenaar. Ze heeft een netwerk bij justitie willen openbreken met materiaal wat ze over hen had en nu is zij kapot gemaakt. Ik vind dit persoonlijk vreselijk omdat ik dit soort schurken zelf ook wil aanpakken. Ik vond het tijd om een klokkenluider te attenderen op een hele krachtige kleine klokkenluider.

  link:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5689/pvv-moest-pedo-klokkenluider-weren.html#more-5689
   
 5. Veel Twentse hulpofficieren onbevoegd

  Vijfentwintig politiemensen in de regio Twente die de afgelopen jaren dienst deden als hulpofficier van justitie waren daar niet toe bevoegd. Dat heeft de politie Twente dinsdag bekendgemaakt. ?Het gaat om hulpofficieren die niet over een verplicht certificaat beschikten?, aldus een woordvoerster van het politiekorps.

  Het aantal handelingen dat per individu onrechtmatig werd verricht loopt op tot 250. Onder de 25 zijn er die geen enkele keer daadwerkelijk zijn ingezet als hulpofficier. In augustus bleek dat een politieman uit Oldenzaal jarenlang hulpofficier was, zonder over de juiste papieren te beschikken. Dat was aanleiding voor de leiding van het korps om een nader onderzoek in te stellen.

  Lees verder : http://rechtenloos.nl/2010/11/17/veel-twentse-hulpofficieren-onbevoegd/
  :tmi
   
 6. Kalbfleisch betaalde westenberg

  Pieter Kalbfleisch heeft als voorzitter van het NMa-bestuur in 2005 of 2006 een betaalde opdracht verstrekt aan de corrupte rechter Hans Westenberg ‘voor het geven van een opinie over een uitspraak van het Haagse Hof’. Waar deze uitspraak cq. opinie over ging weigerde Kalbfleisch te zeggen. Minutenlang hebben we de kale mededingings-goeroe met camera [binnenkort op JDTV] gevolgd helemaal van de rechtbank naar het luxe Karel V-hotel maar al die tijd hield Kalbfleisch de lippen stijf opeen, ook op de vraag of hij Joris Demmink kent en op de vraag waarom hij het onderzoek naar het kartel in de Haagse kinderopvang heeft gesaboteerd [backgrounds]. In Karel V aangekomen riep Kalbfleisch de hulp in van het personeel om van ons af te komen. “Ik word hier zo opgehaald” riep de zwetende en puffende NMa-voorzitter. Dat Kalbfleisch Westenberg in 2005 – 2006 ‘inhuurde’ voor een ‘opinie’ is om drie redenen alarmerend.
  De NMa saboteert al bijna tien jaar een klacht en een onderzoek naar een (vermeend) kartel in de kinderopvang te Den Haag. Deze sabotage raakte in een stroomversnelling nadat Pieter Kalbfleisch in 2005 bestuursvoorzitter werd van de NMa waarbij zich de meest bizarre zaken voordeden. De NMa weigerde de klacht serieus te nemen en in actie te komen tegen het kartel dat bestaat uit DAK, Triodus en 2Samen. Deze organisaties drukken nieuwkomers met behulp van de gemeente uit de markt, zo ook de organisatie van klager Jos Hendriks. Op 12 maart besliste de NMa opnieuw negatief over vervolging van het kartel

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5786/kalbfleisch-betaalde-westenberg.html
  :mooning
   
 7. 24 nov. 2010

  Dit is ons land! :sick0004:

  [YOUTUBE]iRKEguN05ac[/YOUTUBE]
   
 8. Oud-vicepresident Haags VN-hof aangehouden

  Oud-vicepresident Raymond Ranjeva van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mislukte couppoging in zijn geboorteland Madagaskar. Dit heeft de minister van Justitie van de Afrikaanse eilandstaat vrijdag bekendgemaakt.

  Ranjeva is verhoord over de couppoging vorige week en vervolgens op borgtocht vrijgelaten. De oud-VN-rechter is in staat van beschuldiging gesteld wegens het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat. Het is nog niet bekend wanneer hij zal moeten terechtstaan.

  Ranjeva was van 1991 tot 2009 ICJ-rechter en van 2003 tot 2006 vicepresident van het hoogste rechtscollege ter wereld, dat is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. Hij behoort tot de adel van de etnische groep Merina.

  http://www.bnr.nl/artikel/20797521/oud-vicepresident-haags-vn-hof-aangehouden

  :bubblez:
   
 9. Demmink en het Europees Arrestatiebevel

  De zaak van Robert Horchner trekt thans ook de aandacht van internationale media: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=53657

  [YOUTUBE]JNNZyXm9H60[/YOUTUBE]

  :bubblez:
   
 10. Pechtold voegt zich bij de criminelen van justitie.

  HIJ WEIGERT EEN LIEGENDE MINISTER TER VERANTWOORDING TE ROEPEN.
  Tot twee keer toe kamervragen stellen en dan niets doen met de leugenenachtige antwoorden, en je verstoppen als je gevraagd wordt waarom je niets doet, is erger dan helemaal geen vragen stellen. Dat is hetzelfde als een liegende minister een frauduleus “keurmerk” van goed democratisch gedrag geven. Een groter en laffer bedrog van een “volksvertegenwoordiger” is nauwelijks voorstelbaar.

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5772/de-prijs-voor-de-slapste-politicus.html#more-5772
  Duck and cover?
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5828/duck-and-cover.html#more-5828
   
 11. Eerbetoon aan Marcel Vervloesem

  De meest vooraanstaande strijder tegen pedo-netwerken van Europa, de Belg Marcel Vervloesem, zal binnenkort een internationale prijs in ontvangst nemen voor zijn fantastische carriere met bijna onbeschrijfelijke persoonlijke offers. Ook deze site wil Marcel bedanken en langs deze weg en in zijn naam aandacht blijven vragen voor de strijd tegen de perverse en sadistische Demmink-bendes die de wereld steeds meer in hun greep nemen en reduceren tot een hel van verdriet, uitbuiting, plundering en waanzin. Wie neemt het recht in eigen hand en wanneer? Hoeveel Marianne Vaatstra’s, meisjes van Nulde en Milly Boeles kan Nederland nog aan? Hoe lang blijft ons volk nog volgzaam? Wie rekent af met weerzinwekkende ‘volksvertegenwoordigers’ als Fred Teeven die de ouders van Marianne Vaatstra keer op keer toezeggingen doet om ze vervolgens in dienst van zijn baas Joris Demmink te verraden? Wie kan nog in de rechtszaal zitten met ‘raadsheer’ Jan Wolter Wabeke bij het Hof in De Haag wetende dat hij tegenover een kinderverkrachter in toga zit?

  Jan Boeykens heeft op BOUblog een aantal reacties geplaatst waaruit de gang van zaken duidelijk blijkt. Vervloesem mag niet alleen geen contact hebben met de pers, maar ook niet met leden van de Werkgroep Morkhoven.

  http://www.boublog.nl/2010/01/21/de-beste-wensen-van-marcel-vervloesem/comment-page-1/#comment-15155

  Voor de achtergronden van Vervloesem en de werkgroep Morkhoven wil ik wijzen op een aantal reportages die indertijd in België zijn uitgezonden. Dit voor de mensen die nog niet weten waar het over gaat. Deze Franstalige reportages zijn in het Nederlands ondertiteld.

  http://www.boublog.nl/2009/11/27/marcel-vervloesem-en-de-zaak-temse-madeira/
  http://www.boublog.nl/2009/12/05/marcel-vervloesem-en-de-zandvoortse-kinderporno/
  http://www.boublog.nl/2010/11/07/vervloesem-en-het-dossier-van-de-schande/

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5866/eerbetoon-aan-marcel-vervloesem.html

  BIJ ELK MEISJE TUSSEN DE 5 en 17 JAAR DAT WORDT VERMOORD DIENT HET ONDERZOEK ZICH STANDAARD OOK DIRECT TE RICHTEN OP PEDOFIELENCLUBS VAN HOOGGEPLAASTEN

  Ook in Oostenrijk nu Demmink-club: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5863/ook-in-oostenrijk-nu-demmink-club.html
   
 12. raadsman van Bea

  Niemand minder dan Arnold Croiset van Uchelen van Allen & Overy, de duurste advocaat van Nederland en raadsman van Beatrix, verdedigt de criminele en corrupte rechter Hans Westenberg [tegen de giga-claim van Smit en tegen de naderende claim van Micha Kat] op kosten van de belastingbetaler! Welk signaal gaat hiervan uit? Hoe haalt Croiset van Uchelen het in zijn hoofd Hans Westenberg die inmiddels door het complete juridische establishment bij het grofvuil is gezet aan te nemen als client? Waarom moet er indirect een zegen over Hans Westenberg worden uitgesproken door het KH door de crimineel dezelfde advocaat te gunnen als ZKH? Hoe oprecht is de Raad voor de Rechspraak in de veroordeling van Westenberg als het tegelijkertijd de kosten van Croiset blijft financieren? Waarom blijft de politiek maar zwijgen over de zaak-Westenberg die inmiddels monsterlijke

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5903/advocaat-zkh-verdedigt-criminele-rechter.html
   
 13. Kalbfleisch eerder corrupt

  NMa-VOORZITTER BLIJKT SPOOR VAN CORRUPTIE DOOR NEDERLAND TE HEBBEN GETROKKEN

  Gebiedsontwikkelaar Chipshol verdenkt de huidige voorzitter van de NMa Pieter Kalbfleisch ervan vanaf 1994 het ‘brein’ te zijn geweest achter het kapotmaken van hun onderneming in opdracht van zijn close studievrienden en Chipshol-vijanden (en uiteindelijk van de Staat en Schiphol) de Van Andel-broers. Hiertoe zou Kalbfleisch zijn vriend Hans Westenberg hebben ingezet als ‘breekijzer’ op de rechtbank te Den Haag. Er komt steeds meer bewijs op tafel dat deze hypothese juist is.

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5908/kalbfleisch-eerder-corrupt.html
   
 14. De wereld van Robert M. en Joris D.

  Het arend du Ru huis
  [YOUTUBE]juGWRBVSX10[/YOUTUBE]

  DE PEDO-TAPES UIT DE PAULUSKERK
  Dit ‘pedofielen-congres’ vond ongeveer twee jaar geleden plaats in de toenmalige Pauluskerk in Rotterdam.
  [YOUTUBE]Idyz2qyYXQA[/YOUTUBE]
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6072/de-pedo-tapes-uit-de-pauluskerk.html

  DE PEDOFIEL IS HET SLACHTOFFER :rain

  onze deep throat-onthullingsserie over de Nederlandse pedo-mafia zien we hoe universitair docent G. Hekma op kosten van de belastingbetaler propaganda voert voor ‘s lands kinderverkrachters. De pedofiel is het slachtoffer, zo leert de student, niet het misbruikte kind. Waar dit toe leidt zijn berichten als deze: Robert M. misbruikt door zijn moeder. Arme Robert! Uit NRC: “Hij was gewoon een onschuldige jongen.”
  [YOUTUBE]hZbQOxOIrgU[/YOUTUBE]
  http://www.klokkenluideronline.nl/
   
 15. Open brief aan Joris Demmink

  Even een intermezzo in voorbereiding op Stephanie (4). Deze open brief van een aantal maanden geleden aan Joris Demmink (en Harm Brouwer) is actueler dan ooit.

  Zoals ik aan advokaat Hans Anker reeds schreef:

  Inmiddels weet u ook wat ik stel, en wat Stephanie allemaal onder de pet houdt, of denkt te moeten houden. Ik zal u en Stephanie voor eens en voor altijd heel duidelijk maken wat ik wil, zodat daar voor niemand twijfel over kan blijven bestaan: Ik wil dat die schoften, die beesten, die Marianne hebben ontvoerd, hebben gemarteld, vastgebonden, vaginaal en anaal meervoudig hebben verkracht, haar vervolgens de keel hebben doorgesneden en als oud vuil in een weiland hebben neergesmeten, worden gepakt en berecht! Stephanie weet precies wie dat zijn! Bovenal wil ik dat de schoften die deze gestoorde stakkers een geheime vrijgeleide hebben gegeven, zijnde de huidige bazen van Justitie, Harm Brouwer en Joris Demmink, worden gepakt en berecht!

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6235/open-brief-aan-joris-demmink-2.html :harvest:


  NEDERLANDSE VOLK KOTST OP BILDERBERG-BEATRIX EN KONINGSHUIS: ER KOMT GEEN KONING WIMLEX * BEATRIX BESCHERMT KINDERVERKRACHTER DEMMINK NOG ALTIJD

  LUISTER NAAR KLOKKENLUIDERONAIR VAN 24 DECEMBER

  Koningin Beatrix lijkt zich vandaag met haar kersttoespraak over ondermeer ‘burgermoed‘ rechtstreeks te richten tot Stephanie van Reemst. “Toon moed, Stephanie! Leg die verklaring af en vertel wat er echt is gebeurd met Marianne Vaatstra!” Intussen heeft NRC Handelsblad aandacht besteed aan onze Vaatstra-campange; deze trein is niet meer te stoppen. Justitie, het elite-pedonetwerk en Joris Demmmink gaan down in 2011. Fijne feestdagen!
   
 16. Westenberg ramt er nu op los

  Het filmpje is gemaakt na 16 december toen De Liegende Rechter voor de tweede keer onder ede stond vanwege zijn corrupte rol in de Chipshol-zaken. Aan het eind van het filmpje zien we hoe Westenberg onze cameraman slaat. Het OM weigert de volstrekt criminele en corrupte Hans Westenberg voor de rechter te brengen. Lees hier ons laatste Westenberg-stuk (ondermeer over de schadeclaim op hem van Micha Kat) en bezoek ook de speciale Westenberg-website. LAATSTE NIEUWS: in plaats van de Liegende Rechter en de Pedofiele Secretaris-Generaal wil het OM Micha Kat

  kapot maken via een nieuwe aangifte! Later meer hierover maar we kunnen wel vast stellen dat de criminele kwaadwillendheid van Justitie waar men kennelijk heeft besloten niet de criminelen zelf maar de boodschappers en de klokkenluiders kapot te gaan maken geen grenzen kent!
  [YOUTUBE]htj54TuPGqw[/YOUTUBE]
  :anim_09:
   
 17. Email aan hoofdofficier Leeuwarden

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 30 december 2010 15:11
  To: ‘a.bronsvoort@om.nl’; ‘a.jongsma@om.nl’; ‘ap-lwd@om.nl’
  Cc: ‘Maaike Terpstra’; ‘bauke vaatstra’
  Subject: Dringende vragen/informatie inzake moordzaak Marianne Vaatstra

  Geachte mevrouw Bronsvoort,

  Zoals u weet, heb ik u en de heer Jongsma onlangs een aantal vragen gesteld, mede namens de ouders van Marianne Vaatstra, inzake de moord op hun dochter. De heer Jongsma vertelde mij desgevraagd, vanuit zijn auto op weg naar de winstersport, dat u zich zou beraden om ons een antwoord te geven, maar dat dit nog niet zeker was. De nieuwe staatssecretaris, de heer Teeven, heeft de moeder van Marianna Vaatstra per brief laten weten dat zij zich voor vragen specifiek met u, als hoofdofficier, in verbinding moet stellen.

  Echter, tot onze stomme verbazing kregen wij gisteren van de telefoniste van uw parket te horen dat zij opdracht/toestemming heeft gekregen om de verbinding te verbreken zodra deze vragen aan de orde komen, hetgeen zij dan ook tot twee maal toe deed. De opnames van deze twee gesprekken vindt u hier:

  http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/leeuwarden.mp3

  http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/leeuwarden2.mp3

  Gaarne verneem ik van u de motivering voor een dergelijke beleidslijn van uw parket, het decreet dat wanneer er (door journalisten of nabestaanden) vragen worden gesteld met betrekking tot deze moordzaak, de verbinding moet worden verbroken? Dit lijkt mij toch geweld doen aan alle beginselen van vrije pers, open verantwoording en transparantie waar uw voorganger en huidige baas, de heer Brouwer, zo’n voorstander van is? Onder meer in zijn toespraak “Zwijgen is zilver, spreken is goud” prijst hij deze overtuiging sterk aan.

  http://www.om.nl/onderwerpen/om_en_de_media/@18055/zwijgen_is_zilver/

  Meer in het bijzonder hadden de vragen betrekking op Jano Hassan, met name de hamvraag of deze Jano familie is van Ali Hassan, die in 1999 de hoofdverdachte van justitie was voor de moord op Marianne Vaatstra. Ik kan u melden , zoals ik aan de heer Jongsma reeds deed, dat het een 100% feit is dat deze heerschappen neven van elkaar zijn. De heer Jongsma antwoordde daarop: Als u het al weet, waarom vraagt u het dan nog aan ons?

  Welnu, ik zal het u uitleggen: omdat wij de bevestiging zwart op wit willen hebben van het Openbaar Ministerie. De bevestiging van dit feit betekent namelijk een doorbraak in het opsporingsonderzoek. Het is immers een onomstotelijke bevestiging van de stelling die het OM nog steeds niet wil toegeven: Dat de Ali Hassan die in oktober 1999 in Istanbul is aangehouden de VERKEERDE Ali Hassan was!

  Dit was namelijk NIET de neef van Jano Hassan! De getuige Stephanie, waar u ongetwijfeld over gelezen heeft, kan u dit, samen met vele andere getuigen, ook bevestigen. Deze Stephanie kende de juiste Ali goed, omdat zij destijds het vriendinnetje was van diens onafscheidelijke metgezel Feik Mustafa, die weliswaar middels DNA is uitgesloten als verkrachter van Marianne, maar dus niet per se als als moordenaar. U zult het toch met mij eens zijn dat als er sprake is van meerdere daders, bijvoorbeeld Feik en Ali, dat de één haar kan verkrachten en de ander haar kan wurgen of de keel kan door snijden?

  Of de verkeerde Ali nu bewust en moedwillig is aangehouden, daar heb ik het dan nog niet eens over. Het betekent in elk geval dat de juiste Ali nooit is aangehouden en/of als dader is uitgesloten middels DNA. Met andere woorden nog steeds voortvluchtig is. Ook wat dat betreft kan ik u concrete aanwijzingen verstrekken. De juiste Ali Hassan is namelijk onder regie van justitie zelf via het toenmalige grenshospitium Amsterdam naar het buitenland gesmokkeld. Ook daaromtrent kan ik u desgewenst in verbinding stellen met de nodige getuigen die deze gang van zaken kunnen bevestigen.

  Tevens kan ik u in verbinding stellen met een getuige die deze Jano Hassan en Ali Hassan samen, in elkaars gezelschap, heeft gezien, zo recent als vorig jaar en zo dichtbij als Groningen. Deze getuige is met beide heren bekend, zoals moge blijken uit het feit dat zij kort daarna door Jano Hassan werd gebeld om een afspraak te maken in de nacht van Koninginnedag 2009, met andere woorden hetzelfde tijdstip dat Marianne Vaatstra vermoord werd 10 jaar eerder. Uiteraard heeft zij dit als zeer bedreigend ervaren. Ook van deze verklaringen lijkt het mij uiterst relevant om een aangifte c.q. proces-verbaal op te maken, wat ik u reeds aangeboden heb in mijn eerdere schrijven. Alles duidt erop dat minimaal deze Jano Hassan bekend is met de huidige verblijfplaats van de hoofdverdachte Ali Hassan.

  Het blijkt echter dat het OM Leeuwarden niets wil weten van al deze zeer concrete informatie. Uw rechercheur Dick Adema van het “coldcase-team” liet mij zelfs letterlijk weten: Bij mij komt u er niet doorheen!

  Een opstelling die wel zeer vaste vorm krijgt met het opmerkelijke gedrag van uw telefoniste. Het lijkt wel alsof uw organisatie letterlijk de oren dicht doet, hetgeen de twijfel rechtvaardigt of uw organisatie deze gruwelijke moord daadwerkelijk wil oplossen? Gezien het bovenstaande acht ik het een schande dat uw persofficier Henk Mous (volgens uw telefoniste “kwaliteitsofficier”) desgevraagd nog steeds stelt dat de Ali die als asielzoeker in 1999 in een cel in Noorwegen zat (dus rond dezelfde tijd dat de verkeerde Ali in Istanbul werd gearresteerd) als dader is uitgesloten middels DNA.

  Deze heer Mous heeft recent aan een verslaggeefster van de NRC te kennen gegeven dat het OM Leeuwarden in januari met een onderbouwd onderzoekverslag komt om al deze recente onthullingen “uit de wereld te helpen”. Ook dit komt mij om twee redenen hoogst merkwaardig voor. Allereerst omdat de meest directe belanghebbenden, zijnde de ouders van Marianne, hier niet van in kennis zijn gesteld, en ten tweede omdat ik niet begrijp hoe je te onderzoeken nieuwe feiten en getuigenverklaringen uit de wereld kunt helpen, als je consequent weigert om in te gaan op aanbiedingen om die feiten en getuigenverklaringen tot je te nemen? Hoe kun je nu een onderbouwd onderzoeksverslag maken over zaken die je weigert te onderzoeken?

  U was destijds niet verantwoordelijk voor de beschreven gang van zaken, maar u begrijpt vast dat ik mij inmiddels mag afvragen of u nu leiding geeft aan een organisatie die misdaden bestrijdt of een organisatie die misdaden gedoogt en faciliteert?

  Enfin, met uw spoedige antwoorden zullen we daar meer inzicht in krijgen.

  (vooralsnog) Hoogachtend,

  Wim dankbaar

  023-5268730 begin_of_the_skype_highlighting**************023-5268730******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 023-5268730
   
 18. Wie is pedo-lawyer Richard Korver?

  NAAST HET ANKER-KANTOOR DAT ROBERT M. BIJSTAAT ROEPT OOK KORVER VRAGEN OP * ONDERZOEKSCOMMISSIE HEEFT BANDEN MET JORIS DEMMINK

  Een tipgever wees deze site erop dat de advocaat die de ouders bijstaat van de kinderen die zijn misbruikt in de Amsterdamse kinderdagverblijven Hofnarretje en Jenno’s Knuffelparadijs, Richard Korver, op de website van zijn kantoor expliciet reclame maakt met zijn specialiteiten ‘pedofilie’ en ‘jeugdstrafrecht’. Dat zijn we nog nooit tegengekomen, een advocaat die zich uit eigen beweging opwerpt als een ‘pedo-expert’ en daarmee reclame maakt! We kenden slechts Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek als de consigliere van het pedofielen-netwerk, maar die loopt daar toch echt niet mee te koop en al helemaal niet op de website van zijn kantoor! Volgens onze tipgever staat Korver zowel pedo-daders als pedo-slachtoffers bij: weet iemand hier meer over? In wat voor pedo-zaken trad Korver op en hoe gedroeg hij zich in die zaken? We vinden de status van ‘pedofielen-advocaat’ van Korver alarmerend omdat alle advocaten via de Nederlandse Orde van Advocaten uiteindelijk worden aangestuurd door ‘opper-pedo’ Joris Demmink. Het kantoor Anker en Anker in Leeuwarden

  dat in deze zaak een dader bijstaat, de Let Robert Mikelsons, is in elk geval zeer verdacht vanuit de rol in de zaak-Vaatstra waarover we eerder berichtten: de Ankers spelen onder een hoedje met het OM en Demmink en helpen mee aan het in stand houden van de doofpot. Het heeft er alle schijn van dat de Ankers in hun ‘verdediging’ van Mikelsons zullen toelaten dat alle ‘stront’ wordt uitgekieperd over het hoofd van deze Letse ‘zondebok’ en zullen beletten dat hun client hoger geplaatsten gaat incrimineren zoals zijn baas Albert ‘slaapfeestjes’ Drent. Sterker: om die reden zijn ze bij deze zaak gehaald! Vanuit deze gedachtengang zal Korver er dus vooral voor moeten zorgen zijn clienten ‘koest te houden’ en te beletten dat zij op het spoor komen van een groot pedo-netwerk van hooggeplaatste Nederlanders. Moet je je voorstellen dat de clienten van Korver -thans de ouders van zo’n 50 misbruikte kinderen- dingen gaan lopen roepen over Joris Demmink! Aan Korver de schone taak dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat de zaak zo ‘netjes mogelijk’ wordt afgewerkt met minimale schade voor Justitie. Wat we thans al weten van het optreden van Korver belooft weinig goeds:

  -Korver heeft ‘aangegeven’ Drent aansprakelijk te willen stellen maar dat nog niet gedaan. Het is de vraag of dat ooit gebeurt. Wij denken dus van niet. Bovendien haalt ‘aansprakelijk stellen’ de focus reeds direct weg van mogelijke medeplichtigheid van Drent bij het kindermisbruik waarvoor toch zeer duidelijke aanwijzingen zijn. In de jaren 90 is zelfs aangifte tegen Drent gedaan wegens kindermisbruik nota bene door de directie van het kinderdagverblijf waar hij toen werkte.

  -Korver is voorzitter van een schimmig clubje van ‘advocaten van zeden-slachtoffers’, LANZS. Dergelijke clubjes zijn vaak een aanwijzing voor samenspanning met de Staat, ook omdat ze niet zelden subsidies krijgen van de overheid.

  -Korver is ‘goedgekeurd’ door de publieke omroep en mag optreden in programma’s als DWDD. Dit privilege valt alleen aan mensen toe die de belangen dienen van de Staat en het Demmink-pedofielennetwerk.

  -Korver zoekt reeds nu dekking bij de ‘conclusies’ van de doofpotten-onderzoekscommissie die het zedenschandaal moet gaan onderzoeken waarbij ‘de onderste steen boven zal komen’.

  Deze ‘onderzoekscommissie‘ die onder leiding staat van Louise Gunning, voorzitter van de Gezondheidsraad -die al corrupt genoeg is vanuit het optreden in de vaccinatie-schandalen- heeft directe banden met Joris Demmink. Lid van de commissie is emeritus-hoogleraar Jan Naeye, de partner van Laetitia Griffith, voormalig medewerker en secretaresse van Joris Demmink. Ook via commissielid Evelien Schaardenburg-Louwe Kooymans zal Demmink invloed kunnen uitoefenen daar zij voormalig vice-president is van de rechtbank Amsterdam en als zodanig wellicht door Demmink zelf benoemd. Griffith speelde eerder een smerige rol pro-Demmink in de affaire Robert Horchner en is een prominent lid van ‘pedo-partij‘ VVD waarvan ook Demmink lid is :rain
   
 19. KORVINUS-MAFIA ROLT OVER STRAAT
  OPNIEUW BLIJKT: (STRAF)ADVOCATUUR IS EEN GROTE ZWENDEL GEPLEEGD DOOR CRIMINELE ZAKKENVULLERS * CEES KORVINUS BESCHERMD DOOR KONINKLIJK HUIS * ER IS HIER MAAR EEN DE BOEF: CEES KORVINUS!
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6336/korvinus-mafia-rolt-met-ruzie-over-straat.html

  Het is allemaal nog veel erger…
  “I CONTROL THE GOVERNMENT” * OOK MEDESTANDERS TREKKEN HANDEN AF VAN MICHA KAT * NIEMAND DURFT DE WEERZINWEKKENDE WAARHEID TE AANVAARDEN * HET EINDE NADERT, OOK VAN DEZE SITE
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6340/het-is-allemaal-nog-veel-erger.html

  Plan van aanpak, nu resultaat nodig
  DEMMINK MOET NU TOT AFTREDEN WORDEN GEDWONGEN * BEROEP OP DE 8000 + DAGELIJKSE BEZOEKERS VAN DE SITE * WE HEBBEN NU EEN SUCCES NODIG OM EEN ECHTE BEWEGING TE CREEREN
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6352/plan-van-aanpak-nu-resultaat-nodig.html

  WEBMASTER ON THE RUN
  Vanavond KlokkenluiderOnAir vanaf geheime locatie over strategieen contra-Demmink * Discusseer mee over hoe af te rekenen met criminele en pedofiele Justitie-topman * Reeds tientallen mensen hebben zich aangemeld Demmink met pek en veren besmeurd het ministerie uit te jagen
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6361/webmaster-on-the-run.html

  EDDY DE KROES SLAAT OP TILT
  ONGEKENDE ESCALATIE CHIPSHOL-ZAAK * VLIEGEN DE KOGELS BINNENKORT DOOR NEDERLAND? * CORRUPTE MSM WEIGEREN CHIPSHOL-ADVERTENTIE OP GEZAG VAN DEMMINK * DE TELEGRAAF MET E. DE KROES IN CRIMINELE ORGANISATIE
  VEROORDEELDE VLEES-FRAUDEUR EN VRIEND VAN TELEGRAAF BEDREIGT CHIPSHOL, TELEGRAAF MOET ZWIJGEN
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6366/eddy-de-kroes-slaat-op-tilt.html

  Het Demmink syndroom?
  [YOUTUBE]7SVS-IekDYQ[/YOUTUBE]
  Angst, ontkenning, boosheid, woede,verdriet en nog eens ontkenning.
  Zou hier sprake zijn van een of ander syndroom?
  :rain