De ontmaskering van de bovenwereld

OP ZOEK NAAR DE GRENS TUSSEN ONDER- EN BOVENWERELD……

…….EN WIE TREKT DIE GRENS…..?

Iedereen kent het verschil tussen de onderwereld en bovenwereld. De eerste deugt niet, omdat die activiteiten het daglicht niet kunnen verdragen. De bovenwereld daarentegen opereert volstrekt legaal in het daglicht, open en eerlijk. Een wereld van verschil, zou je zeggen, maar is dat ook zo? Leest u dit artikel maar eens over vreemde connecties tussen beide werelden en het occultisme rondom de “elite” van ons land. De “betere standen”, die zich deze betiteling zelf hebben aangemeten en vrijwel zonder uitzondering verworven door middel van het zwaard.

DE GERMANEN

Om duidelijk te krijgen waarom en hoe bepaalde tradities en gewoonten zijn ontstaan zullen we terug moeten naar de tijd van de oude Germanen, vele eeuwen vóór Christus de bewoners van onze contreien. Familiebanden waren voor hen zeer belangrijk, in stamverband kwamen de mensen bijeen om erediensten uit te voeren en offeranden te brengen aan de goden Odin en Thor. De Germanen offerden mensen aan de oorlogsgod Odin. Deze (kinder)moorden werden offers genoemd, omdat dit binnen de context van “religie” gebeurde. Ook in ons land zijn bijvoorbeeld veenlijken gevonden (het meisje van Yde), die er op wijzen dat dit mensenoffers zijn geweest.

De Veluwe regio staat bekend om de vele plaatsen die wijzen op dergelijke tradities, zoals opmerkelijke stenen in het landschap, bij de Woldbergen, de hoogten bij Beekbergen, de Renselerberg bij Putten en de merkwaardige Mythstee bij Nunspeet. Deze laatste is een omwalling in de vorm van een hoefijzer, met prehistorische grafheuvels, die onder anderen door F.C. Bursch van het Rijksmuseum voor oudheden in Leiden zijn opgegraven. Zijn werk werd in de oorlog gepubliceerd door National-Socialistische uitgeverij Hamer, welke werd gefinancierd door Nazi fondsen.

DE NAZI CONNECTIE

In de aanloop naar het Derde Rijk werd door de “geestelijk vaders” veelvuldig gebruik gemaakt van tradities uit de Germaanse en Noordse mythologie. In de twinteriger jaren van de vorige eeuw gingen occulte groepjes binnen de NSDAP eveneens gebruik maken van dit soort symboliek. In 1933 werden er door de partij boekverbrandingen georganiseerd met als doel het zich ontdoen van het christendom en terug te keren naar de “religie van het bloed”. De rassendoctrine van de Nazi’s is hier rechtsstreeks uit voortgekomen en de geschiedenis heeft ons geleerd tot welke rampzalige gevolgen deze denkbeelden hebben geleid.

De Thule Gesellschaft is in 1918 als tak van de Germaner Orde opgericht, welke de swastika als embleem van de organisatie kiest. Leden van dit occulte genootschap zijn latere kopstukken van de NSDAP, opgericht door ditzelfde Thule genootschap. Hier zien we dus een voorbeeld, dat een obscuur gezelschap met eigen rituelen zichzelf “legaliseert” door een politieke stroming als dekmantel op te richten. De Thule Gesellschaft werd opgezet als een vrijmetselaarsloge door de parvenu Rudolf von Sebottendorf (echte naam: Rudolf Glauer). Deze werd later in tegenstelling tot mede-lid Rudolf Hess, Hitler’s tweede man, op een zijspoor gezet, althans voor de buitenwereld. Hitler droeg later zijn boekje “Mein Kampf” op aan het Thule Genootschap. Deze groep werd later zelfs als onderafdeling toegevoegd aan de SS van Heinrich Himmler, een fervent aanhanger van de leer.

VOORBEELDEN VAN MACHTSWELLUST

Vele zogenaamde leiders en dictatoren door de wereldgeschiedenis heen hebben een bepaalde hang naar het occulte en lieten zich informeren door magische orakelen om een blik in de toekomst te krijgen. Priesters in het oude Egypte vervulden die rol voor de machthebbers, Grieken luisterden naar hun orakels en figuren als koning Arthur lieten hun oor hangen naar magiërs. Latere Franse koningshuizen lieten zich voorlichten door Nostradamus en de Romanovs in Rusland hadden Rasputin, die het overigens slecht is bekomen. Nog recenter en dichter bij huis komen we Greet Hofmans tegen, die door allerlei duistere intriges van met name Bernhard, welhaast de Nederlandse monarchie vloerde. Zelfs de IJzeren Dame van Brussel, Neelie Smit-Kroes, laat haar toekomst voorspellen door astrologen. Al met al zijn er grote twijfels bij de geestelijke gesteldheid van “grote leiders”, die allerlei occulte werktuigen hanteerden om “hun volk” te leiden. Gepast wantrouwen met “hen die u voorgaan” is altijd op zijn plaats.

TERUG NAAR DE VELUWE

In 1906 kreeg de archeoloog J.H.Holwerda van koningin Wilhelmina de opdracht om een grafheuvel in het kroondomein bij Hoog Soeren uit te graven. Hij schreef daarover: “Er liggen echter nog verscheidene heuveltjes, waarvan één op een 80 meter van den grindweg, speciaal de aandacht van H.M. de Koningin had getrokken, zoodat H.M. ondergeteekende opdroeg daar een onderzoek in te stellen.’‘…d.w.z. niet slechts de urn er uit te graven, maar zooveel mogelijk zijne geschiedenis vast te stellen…” Al bij die eerste heuvel bleek dat het Holwerda om meer dan alleen de ‘goodies’ ging. In de hierop volgende jaren groef Holwerda regelmatig heuvels op, onder meer in Nierssen, alwaar hij de eerste gedocumenteerde blokberging van een graf verrichtte, Vaassen en Emst op de Veluwe. In Leiden onderving Bursch de veldtaken van Holwerda. Bursch was in 1933 in Duitsland gepromoveerd op een proefschrift over de bekercultuur in Nederland, waarbij hij pleitte voor meer onderzoek naar de grafvormen en grafgebruiken in de Europese Prehistorie. In zijn jaren bij het RMO groef hij dan ook regelmatig grafheuvels op in verschillende delen van het land en correspondeerde uitgebreid met collega’s in binnen- en buitenland.

Vervolgens komen we op het noordelijk gedeelte van de Veluwe de z.g. “Mythstee” tegen, een interessant object om eens nader te bestuderen. Een Mythstee is een plaats van Germanen of Kelten waar aan ‘rechtspraak’ werd gedaan. Volgens de theorie is deze gelegen op een geografisch punt dat teruggaat naar de Kelten of Druiden, priesters die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen berichten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde plaatsen bijeen te laten komen.

Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig, doch sinds eeuwen bestond (en bestaat) een verbond van mannen met invloed, politiek economisch, met een uitgestrekt netwerk over de wereld. Actuele voorbeelden zijn de Bilderberg Groep, de Maltezer Ridderorde en de Trilateral Commission, alleen de communicatie onderling gaat nu wat sneller. De Mythstee is meer recent terug te brengen naar 20e eeuwse “Duitse Blut und Boden” occulte orden, die teruggrijpen op riten en andere praktijken.Het wegenstelsel rondom de Mythstee vormt een bijna complete David ster. Op oude kaarten is een kruis te zien gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) bij de Roo Stee. In 1985 waren alle sporen vernietigd, alles was met grond overdekt, de beplanting overgroeid met struiken en onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad. Waarom zijn bewust sporen gewist, want daar lijkt het verdacht veel op. Wat moet voor ons verborgen blijven en is alleen voorbehouden aan de “elite”?

COLLABORATIE MET (NAZI-)DUITSLAND

Collaboratie als gevolg van chantage

In een tijdschrift stond dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding, bij deze Mythstee en bij een Romeins zomerkamp te Elspeet, maar alle resultaten zijn verloren gegaan zegt men.Wat de Mythstee betreft, in 1943-1944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in deze regio en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats. Er zijn ook in Wijhe door een NSB professor opgravingen verricht. Dit was NSB/SS professor dr. F.C. Bursch (ook in 1938 deed deze professor naar verluid reeds opgravingen bij de Mythstee). De vraag is dan of deze opgravingen zuiver archeologisch waren of heeft men bewijsmateriaal verzameld om later tegen “belangrijke mensen” te gebruiken. Gezien de belangstelling van de SS voor het occulte zou onder de dekmantel van inlichtingendiensten, met gebruik van chantage en afpersing een goede uitgangspositie verkregen worden na de (te verwachten verloren) oorlog. Opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair. Duidelijk stonden zowel Wilhelmina en Juliana na de Tweede Wereldoorlog, in tegenstelling tot de publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen en leden van de militaire inlichtingendienst Abwehr. Gezien de Duits-Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen MOET de Abwehr of Sicherheitsdienst van de SS van een bepaalde gang van zaken op de hoogte zijn geweest. Mogelijk zelfs is die kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure Bernhard met chantage in 1936-1937 af te dwingen. Bernhard die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte bij IG Farben de geheime inlichtingen afdeling NW7. Wat is daar gebeurd, dat het daglicht niet kan verdragen en waar voorname lieden bij betrokken zouden zijn geweest? Vragen die beantwoord moeten worden door verder onderzoek.

Ontvijanding van anti-nazi’s

Een opvallende gebeurtenis en tevens een geval van collaboratie is de geschiedenis rond Schiermonnikoog. Dit eiland was tot 1945 bezit van de Duitse adellijke familie von Bernstorf, een lid van deze familie is verraden door Prins Bernhard en door de Gestapo vermoord. Na 1945 is de familie onteigend via het NBI van hun bezit Schiermonnikoog. Er zijn evenwel foto’s van Bernhard in de late jaren 30 met een Von Bernstorf op de jacht op Schiermonnikoog. De onteigening is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von Bernstorfs waren anti-nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro-nazi waren en kroonprins/onderkoning/ stadhouder van Nederland speelden. In de archieven van het Nederlands Beheer Instituut moeten zeker sporen zijn terug te vinden over deze onteigening na 1945 van Duitse en NSB landgoederen. De familie is uiteindelijk met 80.000 gulden “schadeloos gesteld. Zeer interessant omdat het archieven over geld en eigendom zijn! Hoe is het mogelijk dat Bernhard dit klaar kon spelen en onder welke dekmantel is dit in de vergetelheid geraakt? Ook deze zaak dient verder te worden uitgezocht.
Het asiel van Kaiser Wilhelm (een echte Oranje)

Een volgend voorbeeld geeft eveneens te denken, waar het gaat om geheimzinnigheid rondom de opname van Kaiser Wilhelm II, Prinz von Orangien. De geallieerde overwinnaars waren na de Eerste Wereldoorlog gebrand op de gevangenneming van de Kaiser, want iemand moest verantwoordelijk worden gesteld voor de onnoemelijke slachtingen die zijn aangericht. En zoals u weet wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaar.

Generaal Van Heutsz was als slachter van de Atjeh-oorlogen, waarbij met name oliebelangen moesten worden veiliggesteld, zeer gezien bij de koninklijke familie, Wilhelmina als grootaandeelhouder “Koninklijke Olie” dus. Zowel van Heutsz Sr., alsook zijn zoon waren zeer Duits-gezind. Van Heutsz Junior werkte gedurende de Eerste Wereldoorlog zelfs voor de Duitse spionagedienst. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/gravin de Priuly. Vader en zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa waarna keizer Wilhelm II de wijk neemt naar Nederland. Dit moet georganiseerd zijn door vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en Hendrik. In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij baron Bentinck, “hoge adel” en Duits-gezind. Maar hoe de toenmalige koningin hiermee weg kon komen en waarom zij dit enorme risico heeft genomen, als staatshoofd van een neutrale staat, blijft een raadsel en ook dit zal verder moeten worden onderzocht.

VRAGEN, VELE VRAGEN…….

De geschiedenis wordt met een bepaalde kleur bril op geschreven en gelezen, wij memoreren daar vaak genoeg aan. De connecties met Duitsland zijn evident door afkomst, maar waren er meer verbindingen die er toe hebben geleid, dat men op een of andere manier schatplichtig was en wellicht nog is, aan onze Oosterburen? En zelfs op een bepaalde manier is gechanteerd? Want, is het als normaal te bestempelen, dat figuren als Hendrik, Bernhard en in mindere mate Claus weg zijn kunnen komen met allerlei misdaden en corruptie die hen zijn aangewreven? Allemaal leden van een “huis”, dat in dit land standaard het hoogste ambt, dat van staatshoofd mag leveren? Enerzijds het hoogste ambt met de daarbij behorende privileges vervullen en tegelijkertijd aantoonbaar immoreel en crimineel handelend?

Waar begint de onderwereld en waar eindigt de bovenwereld. En wie trekt de grens……

DE VELUWE: UITWIJK-OORD VOOR DE RIJKEN

Hierboven hebben wij beschreven hoe de Nationaal Socialisten de Germaanse religie, riten en tradities feitelijk hebben gekaapt voor eigen gebruik. De rassendoctrine was een belangrijk onderdeel en getuigt van een grote minachting voor alles wat niet Germaans, niet Arisch is. Hele volksstammen werden onder het tapijt van de zogenaamde beschaving geschoven. Deze minachting voor andere rassen en zwakkere elementen daarvan, zoals ontheemde kinderen uit de tropen of vluchtelingetjes uit België tijdens WO I, werd ook tentoon gespreid door de eigenaar en bezoekers van een merkwaardig bouwsel in de bossen van Nunspeet.

HET RONDE HUIS – NUNSPEET

Het volgende krantenartikel is geschreven in 1976 en verschenen in de Nunspeter Courant onder de titel Het_Ronde_Huis_29-07-1976. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin van de twintigste eeuw dus vreselijke taferelen af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken. De familie Van Vloten, één van de grootgrondbezitters op de Veluwe, bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden. Rond en in het Ronde Huis speelden zich taferelen af, welke de hierboven genoemde minachting voor de medemens op barbaarse wijze uittekenden. Het ging hierbij om verdwijningen, moord, mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong. De “betere standen” (de elite) van Nederland maakte misbruik van hun machtspositie, met alle gevolgen van dien.

Onderzoeker J. W. Montenberg onderzocht in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen, alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen.

Frank van Vloten alias ‘de Zwarte Duivel’ speelt naast Prins Hendrik (alias “Schweinenheinchen” omdat hij zo graag wilde zwijnen afknalde, een familietraditie die tot op heden voortduurt, maar niet erfelijk bepaald is) de hoofdrol. Gelijktijdig worden o.a. achtereenvolgens bankier Johannes Luden, de Duitse staalbaron Däneman, havenbaron D.G. van Beuningen, Anton Kröller in verband met deze praktijken gebracht, tenzij feitelijk anders zou blijken. Op 29 juli 1976 schrijft een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor het laatst: “De Raadsels rond het Ronde Huis zijn nog altijd NIET opgelost” en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijke gebeurtenissen die zich daar afspeelden. Steeds zijn de dan nog levende ooggetuigen en nabestaanden bang voor het niet aflatende machtsmisbruik van de betreffende families.

Voor een uitgebreide houthandel liet van Vloten een Decauville-spoorbaantje aanleggen dat naar station Nunspeet liep. Op zijn landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel, dat in de tweede wereldoorlog nog in gebruik was, maar in de jaren 70 werd opgevuld. Om het Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee Decauville spoorbaantjes heeft een waas van geheimzinnigheid gehangen die, om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier afspeelde, onder het tapijt is geveegd. Men zou met het trammetje via het Ronde Huis tot voor Vierhouten hebben kunnen rijden. Van Vloten, meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet aanstond. Het materiaal van het smalspoor bestond uit een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan W. Montenberg als ponytram te Joppe, een plaatsje bij Deventer.

De misdadige praktijken kwamen dus met name in “de betere kringen” voor en daarbij viel regelmatig de naam Oranje. Want ook andere locaties zouden zijn gebruikt voor dergelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Aardhuis, het Jachthuis van Hendrik in de bossen van de kroondomeinen. Ook daar liep een enkelspoortje naartoe, waarop regelmatig een passagiersvoertuig werd gesignaleerd. Ook kasteel De Mokerheide bij Groesbeek had dezelfde slechte reputatie. In 1917 vond daar een geheime vergadering plaats, waar naast Hendrik en Van Vloten ook een drietal Belgen aanwezig waren. Gezien de pro-Duitse houding van de prinsgemaal en de belangen van de familie Van Vloten in het Ruhrgebied, zal de overgave van Duitsland wel op de agenda hebben gestaan. Direct na de oorlog zijn treinladingen vol met machines, voertuigen en de complete Fokkerfabriek vanuit Schwerin in Duitsland Nederland ingesmokkeld, clandestien onder de handen van de geallieerden vandaan getrokken. Fokker richtte vervolgens met steun van SHV-eigenaar Fentener van Vlissingen, havenbaron en Feyenoord-fan Van Beuningen en wat “rijke particulieren” de nieuwe Nederlandse Vliegtuigfabriek op.

In het hieronder genoemde document staat “M.” voor Johan W. Montenberg, die leefde van 1903 tot 1991. Over deze Montenberg, waarschijnlijk één van de onechte kinderen van Hendrik is in dit document meer omschreven: johan-w-montenberg

HET NETWERK VAN MACHT EN CHANTAGE

In de jaren 80 druppelde er van alles aan informatie binnen van ooggetuigen, waarvan we mogen aannemen, dat die nu zijn overleden. Immers het speelde in het begin van de vorige eeuw. De rode draad van machtsmisbruik is in alle verhalen terug te vinden. Het concentreerde zich rond het regelrechte misbruik van jonge meisjes, veelal ook van Indische afkomst. Als getuigen spreken van seks-orgiën, dan wordt in één adem meegenomen, dat sommige kinderen het er niet levend vanaf hebben gebracht. De arme Veluwse boerenbevolking hield de kaken stijf op elkaar, doodsbang als ze waren voor de strenge heren van stand. In 1929 verschenen publicaties over het meenemen van kinderen vanuit Batavia op de koopvaardij naar Nederland, waar ze werden uitgevent als “relatie-geschenk”. Met medeweten van de autoriteiten. Sommigen kwamen terecht in de contreien van Nunspeet, werden aangevoerd per spoor, op een apart geblindeerd rijtuigje in zwarte kleren gehuld afgevoerd. Bij toevallige opgravingen in de 80-er jaren van de vorige eeuw zijn een aantal malen beenderen aangetroffen in de bossen, menselijke resten, kinderen. Het beruchte Ronde Huis is in de vijftiger jaren gesloopt, de genie heeft later nog de fundamenten opgeblazen, sommige delen van het terrein zijn verboden te betreden en afgesloten met hekwerken van prikkeldraad. Voor uitgebreide informatie omtrent het Ronde Huis: http://rondehuis.blogspot.com/

Een ander element van de praktijken die onder supervisie van de elite plaatsvonden, was het compromitteren van personen, met name uit de officiersrangen van het leger. Meedoen betekende promotie en bescherming, verraad betekende einde carrière, tot de dood er op volgde. Men dacht dat men een bordeel betrad, echter de praktijk was geheel anders en schokkend onrealistisch. Onbegrijpelijk hoe dit zo lang geheim is kunnen blijven. Voor ons onbegrijpelijk, echter hoe hoger men zoekt in de “bovenwereld”, des te duidelijker het wordt. Geld is macht en macht corrumpeert.

Het tweede fundament van die macht is het compromitteren van ondergeschikten. In dat netwerk van chantabelen zat overduidelijk prins Hendrik, de prinsgemaal, waarvan het verhaal gaat dat hij zijn (?) dochter Juliana ook eens heeft meegenomen. Het hardnekkige gerucht over Marie-Claire Rovers, als halfzuster van Beatrix blijft ook rondzingen. Getuige de informatie en documenten die ervan zijn overgebleven niet geheel als fantasie weg te zetten. Lees deze site er nog maar eens op na, incest is van alle tijden: http://elisabethleroi.yolasite.com/

Juliana als 16-jarige op legerinspectie (1926)

Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina en vermoedelijke adoptie-vader van Juliana en mogelijk vader van Maria-Claire Rovers, frequenteerde het etablissement met regelmaat. En waarschijnlijk uit hoofde van zijn functie als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Ook bezocht hij in gezelschap van minister Karnebeek en parlementslid S. Blauwpot ten Cate (predikant) het Jachthuis Aardhuis bij Het Loo. Hij was ook bevriend met Baron Wittert van Hoogland, maar raakte daar later fors mee gebrouilleerd; waarom? Deze link geeft bijvoorbeeld aan hoe gedegenereerd de hele situatie met de prinsgemaal was; op Texel werd een huisje voor maitresse en dochter gekocht (van belastinggeld, uiteraard, toen ook al!). Het wemelt van zulke verhalen, maar scheiden kwam “in die kringen” niet voor. Dus “het volk” moest voortdurend, consequent en gepaard gaande met excorbitante kosten in de maling worden genomen; tot op de dag van vandaag.

Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en had een oudere broer Willem van Vloten(1855-1925) Ingenieur in het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse staalbaron Dänemann trouwde. En dan is er nog de familie band met de in 1889 geboren Frederik Willem van Vloten lid van de NSB stamboeknr. 3352, die door Mussert gemachtigd werd als leider van de Nederlandse Volksdienst. Zoals wellicht bekend was de NSB in aanleg zeer oranje-gezind.

Daniël Georg van Beuningen (1877-1955) Havenbaron en alleenrecht op de handel in Duitse kolen) heeft het landgoed Noorderheide te Vierhouten in 1920 verworven. De kapitale Villa aan de Elspeterbosweg 179 is nog eigendom van de familie van Beuningen. Na de Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, de scheepswerf en zeesleepdienst P.Smit Jr. en het watertaxibedrijf Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier van het in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion en een van de stichters van het Havenziekenhuis.

Anton Kröller (1862-1941) , kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 ha grond. Het Kröller-Möller museum (zijn vrouw was Helene Kröller-Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale Park de hoge Veluwe. Deze Anton Kröller was medeoprichter van de KLM en Hoogovens en tevens adviseur van de regering voor de buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had banden met de staalindustrie in het Ruhrgebied.

Johannes Luden (1857-1940) was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandsche Bank en werkte samen met waterstaatkundige A.A. Mussert (1894-1946) in het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag van België. Hij was eigenaar van het Landgoed “Koningshof”en landgoed “Elswout”en landgoed Stoutenburg. Daarnaast was hij nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank.

Duidelijk zijn hier de kruisverbanden tussen de “corporate elite”, de monarchie en een leger aan chantabelen en gecompromitteerden. De (familie)banden met Duitsland is in alle opzichten eveneens evident, vandaar ook de betrokkenheid met het occultisme, wat zo nauw is verbonden met de NSDAP via de Thule Gesellschaft. Connecties met de NSB van Mussert worden al in een vroeg stadium duidelijk. Het grote geld verdienen en de macht uitoefenen door elitaire families van de gegoede kringen is van alle tijden en zal waarschijnlijk vandaag de dag niet anders zijn. Maar geld genereert blijkbaar niet voldoende macht, zodat gegrepen wordt naar het middel van chantage. Onder de dekmantel van religie, traditie of elitaire gebruiken worden mensen rücksichtslos geslachtofferd. Tot en met kleine kinderen aan toe? Wat is er toch aan de hand dat consequent met regelmaat machtsmisbruik wordt gekoppeld aan kindermisbruik? Als onderdeel van een rassendoctrine? Welke gebruiken van oude prehistorische volkeren, zoals mensenoffers, moeten we verklaren met de toestanden als boven omschreven en die bovendien tot de dag van vandaag voortduren?

MACHTSMISBRUIK DOOR DE ELITE

We willen duidelijk maken dat we te maken hebben met eeuwenlang structurele machtswellust en -misbruik door elite elementen, die feitelijk buiten de samenleving staan. De boven ons gestelden. Die positie is gecreëerd enerzijds door oude familiebanden, misbruik van het geweldsmonopolie en chantage. Een en ander is redelijk goed te vergelijken met de onderwereld methoden en mores naar het zich laat aanzien.

We hebben u bericht over de criminele misstanden die zich hebben afgespeeld op de Veluwe in het begin van de vorige eeuw. In de lugubere en donkere bossen van die tijd gebeurden zaken die het daglicht niet konden verdragen. Maar bij die machtsmisbruikende elite hoorde toen, maar ook nu nog het “koninklijk” huis en leden ervan zijn zich te buiten gegaan aan praktijken waar u en ik de doodstraf zouden krijgen als die hier weer werd ingevoerd. Getuigen herinneren zich maar al te goed wat er zich in de privé domeinen van de “gegoede stand” afspeelde, maar durven er niet over te spreken. Zeker honderd jaar geleden waren de arme keuterboertjes van de Veluwe slechts bezig met overleven. Geen tijd om over andere zaken na te denken.

Maar wat wel in de loop der jaren is opgetekend zijn de summiere verhalen die door blijven sijpelen. We halen hier slechts één voorbeeld aan, wat zich afspeelde in de omgeving van het Ronde Huis van Frank van Vloten bij Nunspeet. Hoe een oud pedofielen-netwerk functioneerde. Een getuige verslag:

“Omstreeks 1900 kwam, volgens Grietje het melkmeisje(ooggetuige bij dit put incident aan de Brandsweg), een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld(avondtrein Utrecht-Zwolle),wat ze daar bij de put zag liggen,kon zij nooit meer over spreken. Ze is weggerend en nooit meer in de omgeving geweest of over gesproken. In 1916 werd het begraven stoffelijk overschot van een meisje gevonden.Een dochtertje van van Noort vond de beenderen in het zand en deze werden door de dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt. Rond 1917 vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk van een jong meisje.Haar identiteit is nooit vastgesteld. Rond 1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek in en rond het Ronde Huis(drie naakte meisjes op de grond werd vastgesteld)Het onderzoek werd van hoger hand stopgezet.Rond 1982 werden meerdere beenderen opgegraven”.

Het is een onafgebroken stroom van verhalen en verslagen, die door consistentie van de gebeurtenissen niet afgedaan kunnen worden met : “Onzin”. Integendeel, het wijst juist op structureel crimineel gedrag door een rijke elite, die ondergeschikten dwangmatig ”ritueel consumeren”. En de grootvader van ons staatshoofd, de prinsgemaal Hendrik was medeplichtig. Lees verder op: http://rondehuis.blogspot.com/

HET “HUIS VAN ORANJE-NASSAU”: ONS MOREEL KOMPAS.

Talloze verhalen en ooggetuigeverslagen tonen het tegendeel aan van wat men ons via propaganda- en misleidingsmechanismen wil laten geloven en voor “de waarheid” aannemen. De “koninklijke familie” is ons ten voorbeeld wat betreft integriteit, moraal en deelgenootschap. Daar tegenover staat, dat ze daarvoor vorstelijk in de watten worden gelegd en zich bedienen van talrijke privileges. Moraal en integriteit? Respect voor het volk?

Koning Willem I, die collaboreerde met Napoleon om aan een paar vorstendommetjes te komen, zich ten koste van de staatsschuld heeft verrijkt, zich overal met geld van de staat privé inkocht, België door de typisch botte oranje-arrogantie heeft verkwanseld, is de gevangenis ontlopen door soeverein vorst te spelen.
Koning Willem II, die een enorme bijdrage leverde aan de bevolkingsgroei, zelfs met inachtname van zijn bi-seksualiteit, drukker was met de verkwisting van zijn erfenis, berooid aan zijn eind is gekomen.
Koning Willem III, lees “Koning Gorilla” er op na en u zult versteld staan van de tolerantie van de Nederlander. Door zijn vele seksuele escapades heeft hij syphilis opgelopen en kan hij nimmer de verwekker zijn geweest van Wilhelmina bij de 40 jaar jonger Emma. Ook hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevolkingstoename, want zijn bastaarden zijn niet meer te tellen. Door zaniken en zeuren, troggelde hij de staat tientallen miljoenen af, bevreesd als men was voor een “constitutionele crisis”.
Wilhelmina werd opgescheept met Hendrik van Mecklemburg Schwerin, de prinsgemaal, die we hier uitgebreid hebben leren kennen als een onverbeterlijke vreemdganger, schuinsmarcheerder, nietsnut en klaploper. Sterker nog, het ware mogelijk geweest hem voor pedofilie en misschien wel kindermoord aan te klagen en ter dood te veroordelen, wie zal het zeggen. Zijn vrouw heeft na vier miskramen, waar de man ook nog de schuld van kreeg, wegens mogelijk opgelopen syphilis, toch nog een dochter weten te leveren. Want men was wederom bevreesd voor een “constitutionele crisis” wegens gebrek aan opvolging. Zakelijk had zij het goed voor elkaar, door de hebzuchtige inborst heeft ze het familiekapitaal goed weten uit te breiden. Dat zij de regering in ballingschap waarnam, is onwettig en illegaal geweest en men had haar feitelijk wegens landverraad op moeten pakken op het moment dat ze voet op Nederlandse bodem zette.
Juliana werd opgezadeld met Bernhard, een obscuur prinsje uit Duitsland, lid NSDAP en spion voor IG Farben. Het sterke vermoeden bestaat dat de Duitsers door middel van chantage ervoor hebben gezorgd dat deze prins werd geaccepteerd. Waar werd deze familie mee gechanteerd? Dat Juliana op zeer jeugdige leeftijd een kind van haar “vader” heeft gebaard en dat Hendrik wellicht haar vader niet eens kón zijn? Dat bij de Nazi’s bekend was, wat zich in de privé catacomben van het koningshuis heeft afgespeeld? Pedofiele netwerken, landverraad, machtsmisbruik, kindermishandeling en -moord, smokkel en diefstal na de Eerste Wereldoorlog? Wie zal het zeggen, in ieder geval reden om dergelijke praktijken normaal gesproken af te straffen en deze familie uit de macht te zetten en te veroordelen. Nee, dat alles gebeurde niet, Bernhard huwde met Juliana.
Over Bernhard, de meester-intrigant, flierefluiter en schuinsmarcheerder is genoegzaam veel bekend. Op zijn beurt eveneens weer te chanteren, want zijn buitenechtelijke escapades riekten veelal naar pedofilie, omdat de meisjes die hij bezwangerde soms amper meerderjarig waren. Steekpenningen aanemen om familie en nageslacht aan een riant leven te helpen, heeft hem alleen wat titels en mooie pakken gekost. Mede oprichter van de Bilderberg groep, een occult genootschap waar zoveel om os te doen, ondemocratisch manipulerend de parlementen buitenspel zetten op kosten van de belastingbetaler.
Claus von Amsberg, NSDAP-er, zijn vrouw Beatrix, Bilderbergster, Malteser Ridder, Club van Rome, allemaal occulte praktijken, niet voor onze oogjes en oortjes bestemd, maar wel riant door ons onderhouden. Manipuleren met kabinetsformaties, niet van de troon af te slaan wegens angst voor een “constitutionele crisis” door het aspirant staatshoofd met een obscuur IQ. Die is weer getrouwd met een deerne uit Argentinië, wier familie verre van zuiver op de graat is en wetenschap MOET hebben van tienduizenden moorden en verdwijningen. Feitelijk kun je de gehele familie voor de rechter slepen wegens oneigenlijk gebruik van privileges en uitkering, door identiteitsfraude, met als gevolg daarvan uitkeringsfraude. Zij zijn aantoonbaar niet wie zij zeggen dat ze zijn.

ONS MOREEL KOMPAS? Hoe leggen we dit onszelf, onze kinderen en kleinkinderen uit?

IN HONDERDEN JAREN IS NIETS VERANDERD

We refereren wederom aan de website http://rondehuis.blogspot.com/ : “(1)De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in de Maas bij Appeltern. (2)Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. (3)Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) (4)Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. De aanslag op Kosto is mislukt, maar nimmer opgehelderd.”

Wat is er aan de hand in dit land. Hoe kan het bestaan dat dit soort praktijken maar door kunnen woekeren en maar niet ophouden? Wie wordt door wie afgeperst en gechanteerd? Zijn het buitenlanders die ons justitiëel apparaat volledig in de tang houden? Waarom functioneert het apparaat niet en worden er keer op keer kanjers van blunders gemaakt? En dan spreken we nog maar niet eens over de politieke moorden die de laatste decennia zijn uitgevoerd. Wie houdt wie de hand boven het hoofd? Gaat de nieuwe regering korte metten maken en de bezem door deze afzichtelijke wantoestand halen?

Met het risico op een ”constitutionele crisis”? GRAAG!!

ONS “MOREEL KOMPAS”

In het voorgaande hebben we in kaart proberen te brengen waar de grens tussen onder- en bovenwereld is getrokken en daarin zijn wij niet geslaagd. Dat zal u ook niet verwonderen als u kennis hebt genomen van de inhoud. Dit is geen optimistisch sluitstuk van dit verhaal, maar luidt het begin in van een onontkoombare ontmantelingsoperatie van het feodale instituut monarchie. Daaraan is gekoppeld de politieke kaste van meelopers en dienstverleners schatplichtig aan de boven ons gestelde uitverkorenen.

We zetten het geconstateerde onrecht nog een keer op een rijtje, zodat het voor ons makkelijker zal worden om anderen mee te laten werken aan de speurtocht naar dat onrecht en het blootleggen van feiten die het daglicht niet kunnen verdragen. We doen een klemmend beroep op iedereen die de democratie en het zelfbeschikkingsrecht van de Nederlandse Burger een warm hart toedraagt, ons te helpen met het aandragen van munitie om aan deze reeds honderden jaren durende wantoestand een einde te maken. Zo snel mogelijk!

Wij spraken over een “moreel kompas” die richting en waarop een samenleving kan sturen. Over het algemeen wordt ons aangepraat dat de uitverkorenen, de betere stand, de elite, met als representant de “koninklijke familie”, ons tot voorbeeld dient: ons “Morele Kompas“.

Nu zal ons voor de voeten worden geworpen door vredelievende monarchisten, dat het verleden geen garantie voor de toekomst biedt. De opeenstapeling van verwijten en beschuldigingen die de dynastieke oranje-clan ten deel valt vanaf de staatsgreep van 1813, moet echter ergens op zijn gebaseerd. Stel nu eens het hypothetische geval, dat we het verleden, voor het gemak tot en met de ambtsperiode van mevrouw van amsberg uit zouden kunnen wissen. We keren de zaken om, we gaan de geschiedenis herlezen door een oranjebril, compleet met oogkleppen en zien dan:

geen Willem I die overwinsten aan zijn privé eigendommen toevoegde en kosten en verliezen op projecten verhaalde op de belastingbetaler, betrokken bij de handel in opium en het cultuurstelsel in Indië;
geen Willem II, overspelige charlatan en verwekker van bastaarden, die nauwelijks Nederlands sprak;
geen Willem III, bijgenaamd de Gorilla, verantwoordelijk voor talrijke bastaarden en onbeschoft en liederlijk gedrag;
geen Wilhelmina, vluchtende landverraadster, bastaarddochter van De Ranitz, niet gediend van democratische principes, schuldig aan zelfverrijking;
geen Hendrik, betrokken bij landverraad, vele bastaard kinderen verwekkend, kindermisbruik en verdacht van het bezwangeren van eigen dochter en misschien zelfs betrokkenheid bij rituele moorden;
geen Juliana, die de belastingbetaler opzadelde met paleizen en dreigde met een constitutionele crisis, daarnaast haar grootste misdaad beging door het opgedrongen huwelijk met Nazi prins Von Lippe en dreigen met een constitutionele crisis uit privé belang;
geen Bernhard, schuinsmarcheerder, verwekker van bastaarden, betrokken bij criminele organisaties, steekpenningen, landverraad, collaboratie met de Nazi’s, spionage en zelfverrijking, couppleger in Indonesië;
geen Claus, Nazi-prins, gediend bij de SS in Italíë, waar oorlogsmisdaden zijn gepleegd;
geen Beatrix, lid van occulte genootschappen, politiek manipulator, landverraadster door eedbreuk;

Op deze manier heeft Nederland zijn straatje schoongeveegd en beginnen wij met frisse moed aan de ambtsperiode van Willem IV. WIE?? Ja, Koning Willem IV (De Overbodige). Leest u nog even mee:

getrouwd met de Argentijnse Maxima Z., dochter van een medeplichtige aan massamoord (minimaal 30.000 mensen) Jorge Z. ;
belazert het volk met zijn vakantiehuisje in een straatarm Afrikaans land;
lid IOC, samen met personen van dubieuze fascistische achtergrond;
nog nooit betrapt op een verstandige uitspraak;
prinselijke broers met de royale kruiwagen naar topbaantjes gereden;
één van de broers gehuwd met een onderwereldprinses, o.a. betrokken bij dubieuze praktijken in Bosnië, drugshandel, de Amsterdamse penoze en prostitutie;
de rest van de familie wordt via overheidsbaantjes aan riante inkomens uit belastinggeld geholpen, omdat zij niet zoals het aanstaande “koningskoppel” aan een riante uitkering uit belastinggeld worden geholpen.

Deze VERZAMELING BIJ ELKAAR GESCHRAAPTE ADOPTIEKINDEREN EN BASTAARDEN wordt ons gepresenteerd als ons “morele kompas”, zij strekken ons tot voorbeeld in goede maar ook in slechte tijden. De praktijk is, dat zij fungeren als bloedzuigende parasieten op een mensenlichaam in de tropen. Zij leveren géén economische bijdrage, doch zijn het proto-type van nepotisme met slechts één doel: zelfverheerlijking en -verrijking door identiteits- en uitkeringsfraude. Zij zijn hoogstwaarschijnlijk niet wie zij beweren te zijn, bij eventuele misverstanden kan een eenvoudige DNA-test snel uitsluitsel geven. Dit wordt consequent geweigerd: WAAROM?

Talrijke onderzoeken en publicaties hebben het licht gezien, maar steeds is verzuimd deze kliek vanachter de coulissen te halen en er de schijnwerpers op te zetten. Dan zal bij vele monarchistische en zelfs orangistische aanbidders het licht uitgaan. Als steeds maar weer blijkt, dat bepaalde topfunctionarissen, bijvoorbeeld bij justitie, hun misdadige praktijken kunnen blijven voortzetten, kan men zich nog maar één vraag stellen. Namelijk, of onderzoekers op een dwaalspoor worden gebracht door de elitaire kongsie die nu al zo lang aan de touwtjes trekt. Wie houdt wie hier de hand boven het hoofd? Er wordt doorgaans vanuit gegaan dat “het huis” de dienaren bescherming verleent.

Maar als we lezen wat deze “oranje-dynastie” op haar kerfstok heeft, dan kan het bijna niet anders, dan dat de leden ervan bescherming van “hogerhand” genieten en gewoon hun gang kunnen blijven gaan.

Raad van Commissarissen DNB

Hiermede bedoelen wij de puissant rijke elite-families aan de top met macht, invloed en geld, die hen gemeenschappelijk de hand boven het hoofd houden. Het rijtje namen bij De Nederlandsche Bank biedt een mooi inkijkje in de verhoudingen. Als echter de gunst van het volk omslaat in vijandschap, waarbij de familie hard in de portemonnee wordt getroffen, wordt die beschermende hand teruggetrokken en valt de monarchie. En dat moment komt, gegarandeerd.

TENSLOTTE:

Het is aan de rechtgeaarde democratische Nederlander om er voor te zorgen, dat de monarch niet wordt ingeruild voor een president, die bescherming zoekt bij diezelfde hand, die de monarchie tot nu toe boven het hoofd gehouden wordt. Want dan blijft de status quo van het “Protectoraat der Lage Landen” onveranderd, hetgeen betekent dat ons recht op zelfbeschikking niet meer wordt hersteld.
Bijbehorende url:

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/05/15/de-ontmaskering-van-de-bovenwereld/#comment-6189
 
Top